Les 17

Deelwoorden

Nog enkele voorbeelden van het deelwoord met de uitgang inta:

La viroj estas konstruintaj la domon. De mannen hebben het huis gebouwd.
La gepatroj estas promenintaj kun la infanoj en la arbaro. De ouders hebben met de kinderen in het bos gewandeld.
La vojaĝantoj estis venintaj per la aŭtobuso. De reizigers waren met de bus gekomen.
La lernantoj estis kantintaj en la lernejo. De leerlingen hadden op school gezongen.

Let op de j achter de deelwoorden!

Achtervoegsels

In de vorige les leerden we het achtervoegsel ig. In deze les behandelen we nog twee achtervoegsels.

Het eerste is het achtervoegsel . Als we dat achter een stamwoord plaatsen, dan betekent het nieuwe woord: In de toestand komen die het stamwoord uitdrukt.

Dus:

pala bleek paliĝi bleek worden/verbleken
libera vrij liberiĝi vrij komen/vrij worden
riĉa rijk riĉiĝi rijk worden
sana gezond resaniĝi weer gezond worden/herstellen
entuziasmo enthousiasme/geestdrift entuziasmiĝi enthousiast worden
tago dag tagiĝi dag worden
vespero avond vesperiĝi avond worden
ano lid aniĝi lid worden
ŝtono steen ŝtoniĝi steen worden/verstenen

Het is wel aardig om eens een paar woorden te vergelijken die zowel igi als iĝi achter zich kunnen hebben.

resanigi weer gezond maken
La kuracisto resanigis la virinon. De dokter maakte de vrouw weer gezond/De dokter genas de vrouw.
resaniĝi herstellen
Post du semajnoj la knabo resaniĝis. Na twee weken werd de jongen weer beter. Na twee weken herstelde de jongen.
Post la vortoj de la prezidanto la homoj entuziasmiĝis. Na de woorden van de voorzitter raakten de mensen geestdriftig/ werden de mensen enthousiast.
La vortoj de la prezidanto entuziasmigis la homojn. De woorden van de voorzitter maakten de mensen geestdriftig/enthousiast.

Let op! Bij igi hoort een woord met de letter n. Bij iĝi volgt geen woord met de letter n.

La knabino ruĝiĝis. Het meisje bloosde.
La freŝa vento ruĝigis la vangojn de la knabino. De frisse wind maakte de wangen van het meisje rood.

Het achtervoegsel ujo is het tweede dat we in deze les bespreken.
Dit achtervoegsel komt in drie vormen voor:

In namen van voorwerpen, die dienen om datgene in te bewaren, te bevatten of op te bergen, wat door het stamwoord wordt uitgedrukt:

cindro as cindrujo asbak
salo  zout salujo zoutvat
mono geld monujo portemonnaie
pano brood panujo broodtrommel
abelo bij abelujo bijenkorf
kafo koffie kafujo koffiebus
kudrilo naald kudrilujo naaldenkoker
inko inkt inkujo inktpot

In namen van gewassen, die een vrucht dragen zoals door het stamwoord aangeduid.

pomo appel pomujo appelboom
frukto vrucht fruktujo vruchtboom
piro peer pirujo perenboom
frago aardbei fragujo aardbeienplant

In plaats van ujo kan en mag men ook arbo gebruiken (pomujo = pomarbo).

Nu kun je je afvragen wat dan een 'kafujo' is? Is dat een koffiebus of een koffiestruik? Wel allebei! Maar uit het gesprek of uit de tekst is doorgaans wel op te maken, wat de bedoeling is. Als iemand zegt: "Ĉu vi volas doni al mi la kafujon?", dan weet je wel zeker, dat de koffiebus wordt bedoeld.

In namen van landen die bewoond worden door het volk dat in het stamwoord wordt genoemd:

belgo Belg Belgujo België
anglo Engelsman Anglujo Engeland

Maar let op! Een ander achtervoegsel om de naam van een land te vormen is -io. Sinds enige tijd schijnt deze vorm voorkeur te genieten en we raden u dan ook aan, alleen deze io uitgang te gebruiken:

belgo Belg Belgio België
anglo Engelsman Anglio Engeland
germano Duitser Germanio Duitsland
svedo Zweed Svedio Zweden
italo Italiaan Italio Italië
franco Fransman Francio Frankrijk
hispano Spanjaard Hispanio Spanje
norvego Noor Norvegio Noorwegen
dano Deen Danio Denemarken

Bij al deze voorbeelden wordt de naam van het land dus afgeleid van de bewoner. In enkele gevallen, waar de naam van het land, eindigend op lando, internationale bekendheid heeft, wordt de naam van de bewoner afgeleid van het land, door het achtervoegsel ano:

Nederlando Nederland nederlandano Nederlander
Irlando Ierland irlandano Ier
Islando IJsland islandano IJslander

Men kan dus niet zeggen: Nederio of Isio. Bij landen van de zogenaamde 'nieuwe' wereld waar de naam van het land niet is afgeleid van die van de volksstam vormt men de naam van de bewoner uit de naam van het land met behulp van ano:

Kanado Canada kanadano Canadees
Brazilo Brazilië brazilano Braziliaan

Oefenen