Les 10

Een brief schrijven

In deze les worden geen nieuwe onderwerpen behandeld. Deze les gaan we gebruiken om te laten zien, dat na een klein aantal lessen al een eenvoudige brief geschreven kan worden.

Nieuwe woorden

rakonti vertellen konstati vaststellen/constateren
inviti uitnodigen ŝpari sparen
vojaĝi reizen akcepti aannemen
esperi hopen korespondi corresponderen
atendi wachten ferioj vakantie
ĝojo vreugde saluto groet
pacienco geduld koro hart
poŝtmarko postzegel sukceso succes
vortaro woordenboek adreso adres
sanstato gezondheid nun nu
ĉi tiu dit/deze kiam wanneer/toen
kelkaj enkele/enige agrabla aangenaam
apenaŭ nauwelijks baldaŭ spoedig/gauw
volonte gaarne/graag kompreneble natuurlijk
denove opnieuw/weer do dus
jam reeds/al envia jaloers

Voorzetsels

Alle voorzetsels:

EsperantoNederlandsCommentaar
alaan/naar
anstataŭin plaats van
antaŭvoorplaats en tijd
apudnaast
ĉebij
ĉirkaŭ(rond)om
devan
dumgedurende
eksterbuiten
eluit
enin
ĝistot
intertussen
kontraŭtegen
krombehalve
kunmetsamen met
laŭvolgens
malantaŭachter
malgraŭniettegenstaande
permetdoor middel van
porvoorbestemd voor
postna
preterlangs
prioverbijvoorbeeld denken over = pensi pri
prowegens
senzonder
subonder
superboven
surop
tradoor
transover

Verder zijn er in het Esperanto nog da, je, en po waarvan de betekenis in de loop van de lessen wel zal blijken.

Oefenen