Verenigingen

Veel Esperantisten hebben zich zowel nationaal als internationaal georganiseerd in diverse verenigingen naar verschillende leeftijdsgroepen, vakgebieden, hobby's of levensbeschouwingen.

Esperantoverenigingen in Nederland zijn:
Esperanto Nederland
NKNederlanda Katoliko
NOSOBENederlanda Societo de Blindaj Esperantistoj
NEJNederlanda Esperanto-Junularo
FERNFervojista Esperantista Rondo Nederlanda ne plu aktivas
ANSEAsocio nederlanda de Sciencistoj Esperantistaj

Op 24 september 1994 werd Esperanto Nederland opgericht. Dat gebeurde nadat diezelfde dag de twee grootste verenigingen zich hadden opgeheven namelijk NEA (Nederlanda Esperanto-Asocio) en FLE (Progresema Esperanto-Asocio).
Enkele jaren later sloten zich als vakgroepen NGGE (Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto) en KUNE (Kristana Unuigxo de nederlandaj Esperantistoj) bij Esperanto Nederland aan. Het aantal leden bedroeg (begin 2000) ongeveer 500.

De overige verenigingen zijn tot nu toe zelfstandig blijven functioneren.

Voor Esperanto Nederland werd opgericht werkten de verschillende verenigingen in Nederland samen in FEN, een afkorting van Federacio de Esperanto-organizoj en Nederlando.

Internationale Esperantoverenigingen zijn:
UEAUniversala Esperanto-Asocio met 17.000 leden in 108 landen onbetwist de grootste.
SATSennacieca Asocio Tutmonda
ILEIInternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
KELIKristana Esperantista Ligo Internacia
IKUEInternacia Katolika Unuigxo Esperantista
LIBELigo Internacia de Blindaj Esperantistoj
TEJOTutmonda Esperantista Junulara Organizo
IFEFInternacia Fervojista Esperanto-Federacio
ISAEInternacia Scienca asocio esperantista

UEA is in 1908 in Geneve opgericht door onder anderen Hodler als een neutrale vereniging waarvan men zowel individueel lid als groepslid kan zijn. Dat laatste is het geval wanneer men lid is van een landelijke organisatie die bij UEA is aangesloten. Alle leden worden geacht de rechten van de mens te respecteren.

De doelstelling van UEA is:

  1. Het verbreiding van Esperanto
  2. Helpen tot het komen van een oplossing voor het taalprobleem
  3. Relaties tussen mensen van verschillende nationaliteit, ras, sekse, religie, politiek en taal vergemakkelijken
  4. Het doen ontstaan van een gevoel van verbondenheid onder de leden en onder hen begrip en achting kweken voor andere volken.

UEA bezit een uitgebreid netwerk van contactpersonen of 'Delegitoj'. Dat zijn personen waarop leden een beroep kunnen doen voor hulp of informatie. Hun namen zijn te vinden in het 'Jarlibro'. Dit boekje is tevens een actueel naslagwerk voor de gehele esperanto-organisatie en verschijnt jaarlijks. Ook wordt er zo nu en dan een vernieuwde catalogus uitgegeven waarin de titels staan van alle boeken, platen etc. die bij UEA te bestellen zijn. Het hoofdkantoor bevindt zich sinds 1962 aan de Nieuwe Binnenweg 176 te Rotterdam. Men kan er boeken inzien en kopen. UEA geeft het maandblad 'Esperanto' uit. Het bestuur en de staf van medewerkers bestaan uit mensen van verschillende nationaliteiten. Aan de 'Universalaj Kongresoj' die UEA eenmaal per jaar organiseert in steeds weer een ander land nemen altijd enkele duizenden esperantisten deel. Esperanto Nederland heeft dezelfde doelstelling en grondslag als UEA.

SAT is in 1921 opgericht als een organisatie die tot doel heeft het Esperanto te gebruiken voor de cultureel-politieke doeleinden van de arbeidersklasse. SAT kent slechts individuele leden. De oprichter Eugene Adam is bekend onder de naam Lanti (naar het Frans: 'l' anti').Hij was fel gekant tegen allerlei vormen van nationalisme. De aan SAT verwante voormalige Nederlandse esperantovereniging droeg de naam FLE (Federacio Laboristaj Esperantistoj of wel: Fidu la estontecon).

ILEI is een internationale vereniging waarin Esperantisten die Esperanto onderwijzen zich hebben georganiseerd. De Nederlandse afdeling is nu de vakgroep NGGE van Esperanto Nederland.

KELI wil door middel van Esperanto contacten leggen tussen christenen onderling en het evangelie verbreiden onder esperantisten. De Nederlandse afdeling draagt nu de naam Esperanto Nederland vakgroep KUNE.

IKUE is een katholieke esperantobeweging. Men wil de studie en het gebruik van de internationale taal stimuleren op religieus, opvoedkundig en wetenschappelijk terrein.

LIBE is een vereniging voor blinde en slechtziende esperantisten. De Nederlandse afdeling heet NOSOBE.

TEJO is een vereniging voor jonge esperantisten tot 30 jaar. Zij zijn in Nederland georganiseerd onder de naam Nederlandse Esperanto Jongeren - NEJ. Een van de activiteiten van TEJO is 'Pasporta Servo'. Jaarlijks komt er een boekje uit met vele honderden adressen in landen binnen en buiten Europa waar jonge esperantosprekenden gratis of tegen een zeer geringe vergoeding voor enkele dagen onderdak kunnen krijgen. NEJ organiseert bijeenkomsten en weekenden en geeft tijdens die weekenden ook les aan jongeren die geinteresseerd zijn in Esperanto.

IFEF is een internationale vereniging waarvan esperantisten lid zijn die werkzaam zijn bij de spoorwegen. In Nederland draagt deze groep de naam FERN.

ISAE hierbij kunnen zich esperantisten aansluiten die zich aan wetenschap wijden of er belangstelling voor hebben. De Nederlandse afdeling noemt zich ANSE.

In het Nederlandstalig deel van Belgie is de Vlaamse Esperantobond FEL (Flandra Esperanto-Ligo) actief. Het tweemaandelijks tijdschrift dat door FEL wordt uitgegeven 'Horizontaal' brengt in het Nederlands wetenswaardigheden over Esperanto en over allerlei problemen betreffende communicatie. In Antwerpen heeft FEL een esperantocentrum waarbij ook een drukkerij voor esperantoboeken en -tijdschriften.

[volgende pagina]
[inhoud]