Symbolen

Het traditionele esperantosymbool is een groene vijfpuntige ster. De vijf punten van de ster symboliseren de vijf werelddelen terwijl groen staat voor de kleur van de hoop. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van Esperanto lanceerde UEA een eigentijds logo in de vorm van twee naar elkaar toegekeerde E's die samen een elips vormen. Een combinatie van de twee symbolen wordt ook vaak gebruikt. De esperantovlag is groen. Links boven bevindt zich een witte rechthoek met daarop de groene vijfpuntige ster. Voor veel Esperantisten is 'La Espero' het volkslied, ook wel de Hymne genoemd. Het is een gedicht van Zamenhof op muziek gezet door F. de Ménil.

Museum

In Wenen bevindt zich het meest uitgebreide esperantornuseum. 

Kunsttalen

Kunsttalen die werden ontwikkeld na het Esperanto maar geen van alle veel aanhang kregen zijn onder andere: Occidental, Novial, Idiom Neutral en Interlingua.

Onderzoek en documentatie

CED is de afkorting voor Centro de Esploro kaj Dokumentado. In het bestuur hebben onder andere professionele linguisten zitting. De globale doelstelling is om onderzoek naar het wereld-taalprobleem te helpen bevorderen. De zetel van het centrum is UEA in Rotterdam. In samenwerking met uitgeverij John Benjamins te Amsterdam verschijnt drie keer per jaar het blad 'Langua Problems and Language Planning'.

[volgende pagina]
[inhoud]