Onderwijs

In ons land is esperanto-onderricht in het voortgezet onderwijs als vrijwillig vak officieel toegestaan mits er voldoende leerlingen en gekwalificeerde leerkrachten zijn. Aan de universiteit van Amsterdam is een speciale leerstoel ingesteld voor Interlinguistiek en Esperanto.
Van de esperantocursus op internet wordt zowel door Nederlanders als Belgen veelvuldig gebruik gemaakt, zie: www.xs4all.nl/~wvganswk/esp.htm.

In 2007 is de Algemene Nederlandse Examencommissie gestopt met het afnemen van Esperanto-examens. De enige mogelijkheid om je kennis te laten toetsen en een diploma te verkrijgen is nu het deelnemen aan een internationaal examen.
Zie: www.esperanto-nederland.nl/ned/taaloefening.php.

In de loop der jaren is een groot aantal esperantoleerboeken verschenen. In 1901 schreef de heer Dreves Uitterdijk het eerste Nederlandse esperantoleerboek. Een veel gebruikt lesboek is het esperantoleerboek van C.B. Zondervan en Dr. W.J.A. Manders. Een van de nieuwste lesboeken is 'Esperanto via de directe methode' van Stano Marcek (c met een caron, oftewel een klein v'tje erop).

IEI

In Den Haag, Riouwstraat 172 bevindt zich het IEI het Internacia Esperanto-Instituto. De voornaamste taak van dit instituut was het opleiden in binnen- en buitenland van mensen die esperantoles willen geven volgens de Cseh-methode.
In 2004 is de Stichting Esperanto bij het Onderwijs samengegaan met IEI. De nieuwe naam werd Stichting Internationaal Esperanto-Instituut.
Het doel van de stichting is:
Wetenschappelijke studie van de taal Esperanto, zijn cultuur en geschiedenis, daarbij de studie van onderwijsmethodes voor Esperanto en wel  in het bijzonder de Cseh-methode.
Bevordering van de invoering van het Esperanto bij het onderwijs.
Bevordering van het instellen en in stand houden van een leerstoel Esperanto bij het hoger onderwijs en van de mogelijkheid tot het behalen van een tweedegraads Esperanto-akte bij de lerarenopleidingen.
Om dit doel te bereiken worden bestaande methodes verbeterd en nieuwe methodes ontwikkeld, cursussen georganiseerd, leerkrachten opgeleid en examens afgenomen. Dit alles in binnen- en buitenland.

[volgende pagina]
[inhoud]