Enkele titels van boeken

In het Nederlands:
Berverling, B.

Esperantoliteratuur van de laatste 25 jaar,
enkele kanttekeningen.
IEI, Den Haag, 1994, 28 pagina's
Faulhaber, F.
Gebonden stijl, een en ander over poëzie in Esperanto
FLE, Amsterdam, 1937, 38 pagina's
Haveman, R. en Arjen-Sjoerd de Vries
Esperanto Grammatica met oefeningen
Coutinho, Bussum, 1999, 446 pagina's
ISBN 90-6283-144-3
Janton, Pierre (vertaald uit het Frans)
Het Esperanto
Meulenhoff/Edinfo, Culemborg, 1987, 132 pagina's
ISBN 90-6627-049-7
Makkink, G.F.
Esperanto 100 jaar. Wat doen we ermee?
Een fundamentele beschouwing
Stichting IVIO, Lelystad, 1986, 60 pagina's
ISBN 90-6121-465-3
Manders, W.J.A.
Vijf kunsttalen, vergelijkend onderzoek naar de waarde
van het Volapük, Ido, Occidental en Novial
Muusses, Purmerend, 1947, 386 pagina's
Privat, Edmond

Tragiek en Triomf van Zamenhof
(vertaald uit het Esperanto)
Stockum en Zoon, Den Haag, 1947, 130 pagina's
Wit de, Bert
Esperanto - utopie of realiteit?
FLE, Vogelenzang, 1981, 162 pagina's
In het Esperanto:
Auld, W.
La Fenomeno Esperanto
UEA, Rotterdam, 1988, 120 pagina's
ISBN 92- 901-7037-9
Borsboom, E.
Vivo de Lanti
SAT, Parijs, 1976, 274 pagina's
Borsboom, E.
Vivo de Andreo Cseh
IEI, Den Haag, 2003, 314 pagina's
ISBN 90-805651-2-1
Boulton, Marjorie
Zamenhof, a?toro de Esperanto
Régulo, La Laguna, 1962, 266 pagina's
Een gebonden uitgave is in 1989 uitgebracht door UEA te Rotterdam,
292, pagina's
Kolker, Boris
Voja?o en Esperanto-lando
UEA, Rotterdam, 2002, (tweede uitgave), 279 pagina's
ISBN 92-9017-078-6
Lins, Ulrich
La Dan?era Lingvo
Progreso, Moskou, 1990 (tweede uitgave), 568 pagina's
ISBN 50-1003-136-1
Pechan, Alfonso (redacteur)
Gvidlibro por supera ekzameno
(movado, historio, literaturo, instruado)
Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1979, 370 pagina's
ISBN 963-571-031-3
Privat, Edmond
Historio de la lingvo Esperanto
IEI, Den Haag, 1982 (facsimile-uitgave), 200 pagina's
Privat, Edmond
Vivo de Zamenhof
Esperanto Publishing Company,Orelia, 1977
(herdruk van 5e uitgave,1967), 134 pagina's
ISBN 0-85230-201-0
Röllinger, Hugo
Monumente pri Esperanto
UEA, Rotterdam, 1997, 112 pagina's
ISBN 9290-1-705-14

[inhoud]